dorywcza-ekipa-o-spotkaniu-na-temat-polityki-ekologicznej

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRZEMYŚLE

Celem studiów jest aktualizacja i poszerzenie wiedzy z zakresu kompleksowego przygotowania absolwentów wyższych uczelni pracujących, bądź planujących podjęcie pracy w zakładowych służbach bhp.

Adresatami studiów są:

 • osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji do pracy na stanowiskach inspektora specjalisty, starszego specjalisty lub głównego specjalisty ds. bhp,
 • pracujący lub planujący podjęcie pracy w zakładowych służbach BHP,
 • pracownicy przedsiębiorstw, instytucji państwowych i administracji samorządowej,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Program studiów – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRZEMYŚLE

Program obejmuje 162 godziny zajęć dydaktycznych i realizowany jest zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria).

Absolwent studiów BHP posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej produkcji, przemysłu wydobywczego i wytwórczego oraz szeroko pojętych usług. Wiedza i kompetencje zdobyte podczas studiów będą przydatne w zakładach wytwórczych, usługowych, szkołach, urzędach, bankach i szpitalach, a poprzez przygotowanie do działań edukacyjno-szkoleniowych, także całej regionalnej społeczności.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce
 • Psychologiczne i fizjologiczne uwarunkowania wykonywania pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy indywidualnej
 • Czynniki i zasady kształtowania materialnego środowiska pracy
 • Znaczenie i metody oceny ryzyka zawodowego
 • Wymagania bhp w budynkach i pomieszczeniach pracy, dokumentowanie
 • Dokumentowanie i świadczenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp
 • Wymagania i zakres obowiązków służb bhp
 • Pomoc przedlekarska
 • Zagrożenia ppoż., wybuchowe i awarie chemiczne w ochronie środowiska
 • Ekonomika i zasady organizacji środowiska pracy
 • Zarządzanie i audyt bhp
 • Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony osobistej
  z wymaganiami bhp
 • Rodzaje i zastosowanie środków ochrony

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2250 zł (całość 4500 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu)
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 887 380 094