obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

REGULAMIN PRAKTYK SŁUCHACZY

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNEJ W BRZEGU

§1
POSTANOWIENIE OGÓLNE
 1. Słuchacz ma obowiązek odbycia i zaliczenia praktyk programowych przewidzianych w planie studiów.
 2. Program i sposób zaliczania praktyk słuchacza określa niniejszy Regulamin praktyk.
 3. Praktyki słuchacza realizowane są w kraju.
 4. Istnieje możliwość realizowania praktyk w kilku placówkach.
 5. Łączna liczba godzin praktyk określona jest w programie studiów.
 6. Uczelnia nie pokrywa kosztów, ponoszonych przez słuchaczy i Zakłady Pracy, związanych z realizacją praktyk.
 7. Słuchacz odbywający praktykę powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§2
CELE PRAKTYK
 1. Na kierunku przygotowanie pedagogiczne praktyki pełnią niezbędną funkcję w procesie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w obrębie już ukończonego kierunku i specjalności studiów.
 2. Celem praktyki jest:
 • zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela
 • poznanie pracy różnych typów szkół i placówek
 • nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów
 • nabycie umiejętności analizy własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów
 • poznanie specyfiki pracy placówki, w której słuchacz odbywa praktykę
 • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką)
 • umiejętność samodzielnego przygotowania zajęć oraz ich przeprowadzenia
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kształcenia
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w ubieganiu się pracę
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy.
§3
PROGRAM PRAKTYK
 1. Rodzaj i termin praktyk określa plan studiów. Na studiach podyplomowych praktyki słuchaczy muszą być ukończone do końca ostatniego semestru studiów. Słuchacz może realizować praktyki w dowolnym czasie, w zależności od typu placówki i godzin w których placówka funkcjonuje.
 2. Przed rozpoczęciem praktyki słuchacz powinien przygotować się do jej odbycia, poprzez zapoznanie się z celem praktyki, regulaminem praktyk, podstawowymi przepisami prawa pracy, rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi praktyk.
 3. Praktyka realizowana na studiach podyplomowych w zakresie Przygotowanie pedagogiczne wynosi 150 godzin.
 4. Program 150 godz. praktyk (skierowanie 1) obejmuje:
 • poznanie dokumentacji szkoły – 10 godzin
 • hospitacja zajęć – 50 godzin
 • asystentura (prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem) – 40 godzin
 • samodzielne prowadzenie zajęć – 50 godzin
 1. Praktyka realizowana na studiach podyplomowych w zakresie Pedagogiki
  specjalnej:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (tyflopedagogika),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (surdopedagogika),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna,
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Edukacja włączająca,
 • Pedagogika resocjalizacyjna,
 • Logopedia
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynosi 180 godzin i jest realizowana w dwóch modułach: moduł I – 60 godzin, moduł II – 120 godzin.
 1. Program 60 godz. praktyk w module I (skierowanie 2) realizowanym na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej, o których mowa w punkcie 5, obejmuje:
 • poznanie dokumentacji placówki – 10 godzin
 • hospitacja zajęć – 20 godzin
 • asystentura (prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem) – 30 godzin
 1. Program 120 godz. Praktyk w module II (skierowanie 3) realizowanym na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej, o których mowa w punkcie 5, obejmuje:
 • poznanie dokumentacji placówki oraz specjalistycznej dokumentacji uczniów – 10 godzin
 • hospitacja zajęć – 40 godzin
 • asystentura (prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem) – 20 godzin
 • samodzielne prowadzenie zajęć – 50 godzin
 1. Słuchacze studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej, posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadający przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, realizują praktykę zarówno w ramach modułu I, jak i modułu II (60 godzin+120 godzin – skierowanie 2 i skierowanie 3).
 2. Słuchacze studiów podyplomowych, którzy w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, potwierdzone stosowanym dokumentem, i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej, realizują praktykę tylko w ramach modułu II (120 godzin, skierowanie 3).
 3. Czynni zawodowo nauczyciele mają prawo starać się o zwolnienie z maksymalnie 60 godzin praktyk. Podanie z prośbą o zwolnienie z praktyk, z pisemnym uzasadnieniem i dokumentacją potwierdzającą zatrudnienie na stanowisku nauczyciela składają do Dziekana Wydziału. Po uzyskaniu zgody
  Dziekana realizują praktykę w wymiarze 60 godzin (skierowanie 4).
 4. W przypadkach kierunków łączonych, takich jak: Muzyka i plastyka w szkole podstawowej, Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia, Diagnoza i terapia pedagogiczna słuchacze mają obowiązek odbyć praktykę, która umożliwi zrealizowanie efektów kształcenia przewidzianych w programie studiów podyplomowych.
 • w zakresie Muzyka i plastyka w szkole podstawowej realizują praktykę w wymiarze 120 godzin, z uwzględnieniem podziału: 60 godzin przy nauczycielu muzyki, 60 godzin przy nauczycielu plastyki,
 • w zakresie Pedagogika specjalna – pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia praktykę w ramach modułu II realizują w wymiarze 120 godzin, z uwzględnieniem podziału: 60 godzin przy pedagogu w placówce resocjalizacyjnej lub penitencjarnej, 60 godzin przy socjoterapeucie.
 • w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna praktykę w ramach modułu II realizują w wymiarze 120 godzin, z uwzględnieniem podziału: 60 godzin przy pedagogu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (moduł zajęć związany z diagnozą), 60 godzin w placówce, w której realizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej.
 1. Czynni zawodowo nauczyciele, którzy są słuchaczami studiów podyplomowych, o których mowa w punkcie 12, mają prawo starać się o zwolnienie z maksymalnie 60 godzin praktyk. Podanie z prośbą o zwolnienie z praktyk, z pisemnym uzasadnieniem i dokumentacją potwierdzającą zatrudnienie na stanowisku nauczyciela składają do Dziekana Wydziału. Po uzyskaniu zgody Dziekana realizują praktykę w odpowiednio zmniejszonym wymiarze 60 godzin, z uwzględnieniem podziału zawartego w punkcie 12 (skierowanie 5).
§4
ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK
 1. Słuchacz samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę.
 2. Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających wsparcie uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Jeżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest prowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w obu typach szkół.
 4. Praktyka zawodowa realizowana na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej odbywa się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i
  oddziałach specjalnych.
 5. Przed odbyciem praktyk słuchacz informuje dziekanat uczelni o miejscu odbywania praktyki oraz podać nawę placówki i imię i nazwisko dyrektora tej placówki, w której praktyka ma się odbywać celem wystawienia określonego skierowania (prośby o przyjęcie) do danej placówki.
 6. Przed przystąpieniem do odbywania praktyki słuchacz powinien zaopatrzyć się w arkusze hospitacji zajęć lub zeszyt w którym według punktów zawartych w arkuszu, będzie prowadził dokumentację dotyczącą przebiegu zajęć.
 7. Podczas praktyki słuchacz realizuje zadania zgodne z liczbą godzin określoną w skierowaniu.
 8. Słuchacz wypełnia na bieżąco arkusze hospitacji oraz według zalecenia opiekuna praktyki w placówce ma obowiązek pisania konspektu zajęć.
 9. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami w placówce sprawuje opiekun praktyk, który wyznaczany jest przez dyrektora danej placówki.
§5
WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI
 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji, opinii końcowej zawierającej ocenę pracy słuchacza przez opiekuna praktyk. Opinia końcowa winna opatrzona być pieczęcią placówki, w której słuchacz odbywał praktykę.
 2. Słuchacz zobowiązany jest do przedstawienia Opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki: dziennik praktyk i /lub arkusze hospitacji oraz zaświadczenie z odbytych praktyk wystawiane przez jednostkę organizacyjną na terenie której realizowane były praktyki.
 3. Zaliczenia praktyki na karcie egzaminacyjnej dokonuje wykładowca – opiekun praktyk wyznaczony przez uczelnię.
 4. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru, po którym praktyki powinny być realizowane.
 5. Na pisemnie uzasadniony wniosek słuchacza dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zaliczenia praktyk.