REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Studia podyplomowe w Uczelnia Jana Wyżykowskiego, zwanej także w dalszej części Uczelnią, są
prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 3. Statutu Uczelni Jana Wyżykowskiego.
 4. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w
  sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów
  podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.
 5. Regulaminu studiów podyplomowych, zwanego dalej Regulaminem.

§ 2

 1. Regulamin stosuje się do uczestników wszystkich rodzajów studiów podyplomowych,
  prowadzonych przez Uczelnią Jana Wyżykowskiego.
 2. Regulamin studiów podyplomowych określa w szczególności:
  1) zasady powoływania studiów podyplomowych,
  2) warunki przyjęcia na studia podyplomowe,
  3) organizację procesu dydaktycznego,
  4) prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych,
  5) zasady odpłatności za studia podyplomowe i ich finansowania.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1) studia podyplomowe – formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci
  posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w Uczelni,
  kończącą się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, 2) kwalifikacje podyplomowe – osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach
  podyplomowych, potwierdzone świadectwem,
  3) kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe,
  4) uczestnik – uczestnik studiów podyplomowych,
  5) punkty ECTS – punkty zdefiniowane w Europejskim Systemie Transferu Punktów
  zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do
  uzyskania zakładanych efektów uczenia się,
  6) PRK (Polska Rama Kwalifikacji) – opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do
  Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Polsce,
  7) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w
  procesie kształcenia się przez osobę uczącą się


ZASADY POWOŁYWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 3

 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone (tworzone) samodzielnie przez Uczelnią lub przy
  współudziale z innymi uczelniami, jednostkami, instytucjami i organizacjami, również
  zagranicznymi.
 2. W przypadku studiów podyplomowych tworzonych na zamówienie, Rektor ustala odrębne
  zasady, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby zleceniodawcy.
 3. W przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 1 i 2, Rektor może
  uregulować sprawy tych studiów odmiennie aniżeli w niniejszym Regulaminie, jeżeli
  wymagają tego szczególne potrzeby tego podmiotu i nie jest sprzeczne z zadaniami i celami
  kształcenia na studiach podyplomowych i obowiązującymi przepisami.
 4. Uczelnia prowadząca studia podyplomowe zobowiązana jest do zapewnienia:
  1) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych
  zajęć,
  2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji prowadzonych
  zajęć,
  3) obsługi administracyjno-technicznej studiów.

§ 4

 1. Decyzję w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych podejmuje Rektor, na wniosek
  Dziekana Wydziału.
 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana na podstawie planu i programu studiów
  podyplomowych.

§ 5

 1. Minimalną liczbę zakwalifikowanych uczestników, niezbędną do uruchomienia studiów
  podyplomowych określa Rektor.
 2. W przypadku organizowania studiów przy udziale partnerów zewnętrznych decyzja o ich
  uruchomieniu zapada po podpisaniu umowy o współpracy.
 3. W przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych uczestników jest mniejsza niż ta, o której mowa
  w ust. 1, studia podyplomowe nie zostają uruchomione. Dziekan Wydziału powiadamia o tym
  osoby ubiegające się o przyjęcie oraz inne podmioty, jeśli zachodzi taka konieczność.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE

§ 6

 1. Uczestnikiem studiów podyplomowych może zostać każda osoba (obywatel polski i
  cudzoziemiec), która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w
  systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
 2. Uzyskanie kwalifikacji na poziomie 6 potwierdza dyplom ukończenia studiów pierwszego
  stopnia. Uzyskanie kwalifikacji na poziomie 7 potwierdza dyplom ukończenia studiów
  drugiego stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich. Do dyplomów
  wydanych przez zagraniczne uczelnie mają zastosowanie art. 326 i art. 327 ustawy – Prawo o
  szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 7

 1. Na studia podyplomowe przyjmowani są kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów i
  spełnili warunki rekrutacyjne ustalone dla danych studiów podyplomowych.
 2. Dla niektórych rodzajów studiów podyplomowych może być przewidziane przeprowadzenie
  dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Decyzje o dodatkowym postępowaniu kwalifikacyjnym i warunkach jego przeprowadzenia
  podejmuje Rektor. Decyzja podawana jest do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem
  rekrutacji.

§ 8

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są spełnić następujące
warunki:

 1. Dokonać rejestracji przez system teleinformatyczny wraz z wypełnieniem kwestionariusza
  osobowego drogą elektroniczną.
 2. Dostarczyć kwestionariusz oraz inne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do biura
  rekrutacji (kwestionariusz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu
  dokumentów).
 3. Kandydat, który ukończył uczelnię zagraniczną jest zobowiązany do złożenia kserokopii
  odpisu dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Wnieść opłatę rekrutacyjną przewidzianą w zarządzeniu Rektora o utworzeniu studiów, o ile
  została określona.
 5. Spełnić dodatkowe wymagania określone w postępowaniu kwalifikacyjnym (o ile takie
  zostaną wskazane) dla danego kierunku studiów podyplomowych.

§ 9

 1. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie wymogów określonych w
  zasadach rekrutacji na studia podyplomowe.
 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagana
  jest rozmowa kwalifikacyjna.

§ 10

Dziekan Wydziału zawiadamia kandydatów o:

 1. Przyjęciu na studia podyplomowe.
 2. Odmowie przyjęcia na studia podyplomowe, wskazując powody odmowy przyjęcia.

§ 11

Do rozstrzygnięcia o odmowie przyjęcia na studia podyplomowe przysługuje kandydatowi prawo do
złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora w terminie 14 dni od zawiadomienia
kandydata o odmowie przyjęcia. Decyzja Rektora, podjęta po rozpatrzeniu wniosku, jest ostateczna.

§ 12

Z kandydatem, który został przyjęty na studia podyplomowe, zostaje podpisana umowa o
świadczenie usługi edukacyjnej w ramach studiów podyplomowych wraz z deklaracją wnoszenia
opłat za studia.

REALIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 13

 1. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w zakresie dyscyplin naukowych do których jest
  przyporządkowany co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez Uczelnię.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej lub z
  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) zgodnie z
  obowiązującymi przepisami – liczba punktów ECTS, jaka może być wykorzystana w ramach
  kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa
  niż 50% liczby punktów ECTS uzyskanych w ramach kształcenia podczas studiów
  podyplomowych.
 3. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, chyba że
  program studiów przewiduje inne, niż semestr okresy zaliczeniowe.
 4. Zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone w języku polskim lub w innych
  językach.

§ 14

 1. Studia realizowane są zgodnie z programem studiów podyplomowych uchwalonym przez
  Senat Uczelni.
 2. Program studiów określa przedmioty lub bloki przedmiotów oraz efekty uczenia się.
 3. Plan zajęć określa terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych przedmiotów.
 4. Przedmioty mogą być realizowane w ramach bloków tematycznych.
 5. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadzone są w szczególności w formie
  wykładów, ćwiczeń, warsztatów, seminariów, konwersatoriów.

§ 15

 1. Informacje o planach i programach studiów są dostępne w systemie teleinformatycznym
  Uczelni, po zalogowaniu się uczestnika do e-dziekanatu.
 2. Zajęcia dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli Uczelni Jana Wyżykowskiego,
  uczelni/instytucji współpracujących oraz specjalistów spoza Uczelni.

§ 16

 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 (dwa) semestry i umożliwiają uzyskanie
  kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, 7 PRK, o ile zostały włączone do Zintegrowanego
  Systemu Kwalifikacji.
 2. Organizacja zajęć na studiach podyplomowych nie musi się pokrywać z kalendarium roku
  akademickiego, określonego dla studiów wyższych.

§ 17

 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymogów
  określonych programem studiów podyplomowych, w szczególności uzyskanie wszystkich
  zaliczeń i/lub złożenie egzaminów i/lub napisanie pracy zaliczeniowej/projektu
  zaliczeniowego i/lub zdanie egzaminu końcowego.
 2. Warunki ukończenia studiów przekazywane są uczestnikom na początku roku akademickiego
  przez kierownika studiów podyplomowych.

§ 18

 1. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje uczestników o warunkach i formie
  zaliczenia danego przedmiotu (bloku tematycznego). Zasady zaliczenia danego przedmiotu
  (bloku tematycznego) określone są w programie studiów.
 2. W ramach poszczególnych przedmiotów (bloków tematycznych) przygotowywane są projekty
  i case study – indywidualnie i zespołowo.
 3. Wyniki zaliczenia lub egzaminu z danego przedmiotu (bloku tematycznego), o ile program
  studiów przewiduje takie zaliczenie lub egzamin, są ogłaszane uczestnikom studiów
  podyplomowych najpóźniej 14-go dnia, licząc od dnia, w którym odbyło się zaliczenie lub
  egzamin.
 4. W ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, o których mowa w ust. 3, egzaminator, na wniosek
  uczestnika studiów podyplomowych, udostępnia do wglądu pracę będącą podstawą
  otrzymanej przez niego oceny. Zasadę tę stosuje się również do innych prac podlegających
  ocenie w trakcie studiów.
 5. Nieobecność – również usprawiedliwiona – nie zwalnia od obowiązku zaliczenia przedmiotu
  (bloku tematycznego).
 6. Ocena pozytywna uzyskana na zaliczeniu lub egzaminie z przedmiotu (bloku tematycznego)
  nie może być poprawiana.
 7. Uczestnik studiów podyplomowych ma prawo przystąpić do jednej poprawki w ramach
  danego przedmiotu (bloku tematycznego) do zaliczenia egzaminu poprawkowego w
  przypadku uzyskania oceny niedostatecznej.
 8. Dopuszcza się wpis zaliczenia przedmiotu (bloku tematycznego) bez podania oceny.
 9. W wypadkach szczególnych na uzasadniony wniosek uczestnika Dziekan Wydziału może
  przedłużyć termin zaliczenia przedmiotu (bloku tematycznego). Wniosek powinien być
  zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych.

§ 19

Wszystkie zajęcia objęte programem studiów mogą kończyć się: zaliczeniem bez oceny, zaliczeniem
na ocenę, egzaminem. Przy zaliczeniach na ocenę i egzaminach z poszczególnych przedmiotów
(bloków tematycznych) stosuje się następującą skalę ocen:

 • Bardzo dobry 5.0
 • Dobry plus 4.5
 • Dobry 4.0
 • Dostateczny plus 3.5
 • Dostateczny 3.0
 • Niedostateczny 2.0

§ 20

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego, o ile program studiów podyplomowych
  przewiduje takowy egzamin, jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej lub wpisu bez
  oceny ze wszystkich przedmiotów (bloków tematycznych) oraz spełnienie warunku
  wymienionego w ust. 2.
 2. Przystąpienie do egzaminu końcowego jest uwarunkowane uczestnictwem w przynajmniej
  siedemdziesięciu pięciu procentach (75%) zajęć dydaktycznych.
 3. W przypadku nieuzyskania wymaganej frekwencji uczestnik będzie zobowiązany do
  pisemnego zaliczenia każdego przedmiotu (bloku tematycznego) realizowanego w ramach
  programu na poszczególnych studiach podyplomowych.
 4. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu końcowego lub pracy końcowej uczestnik
  zobowiązany jest do dokonania poprawek zgodnie z wskazaniami zawartymi w pisemnym
  uzasadnieniu oceny dokonanej przez egzaminatora lub promotora.
 5. Zakres tematyczny egzaminu końcowego podaje kierownik studiów.

§ 21

Dla każdego uczestnika studiów podyplomowych zakładana jest teczka osobowa, w której gromadzi
się w szczególności następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcia na studia.
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego albo drugiego stopnia, albo jednolitych
  studiów magisterskich.
 3. Dodatkowo w przypadku studentów ostatniego roku studiów pierwszego lub drugiego
  stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich zaświadczenie z danej uczelni potwierdzające
  status studenta.
 4. Pozostałe dokumenty rekrutacyjne składane przy zapisie na studia podyplomowe.
 5. Egzemplarz lub kopię umowy o świadczenie usługi edukacyjnej.
 6. Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe z potwierdzeniem jej doręczenia.
 7. Karty okresowych osiągnięć uczestników.
 8. Protokół egzaminu końcowego, o ile program studiów przewiduje taki egzamin.
 9. Pracę podyplomową wraz z oceną, o ile program studiów przewiduje przygotowanie takiej
  pracy.
 10. Odpis do akt świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 11. Potwierdzenie odbioru dokumentów oraz druk potwierdzający doręczenie w przypadku
  przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 22

Uczestnik studiów podyplomowych ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach studiów podyplomowych, których
  jest uczestnikiem, lub innych, za zgodą Dziekana Wydziału, oraz dokonywania oceny tych
  zajęć poprzez wypełnienie ankiety.
 2. Zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu, w
  ramach zajęć programowych, z pomieszczeń Uczelni, jej urządzeń, zbiorów
  bibliotecznych, a także pomocy nauczycieli akademickich i personelu administracyjnego
  Uczelni.
 3. Ubiegania się o uczestnictwo w projektach badawczych prowadzonych w Uczelni. Zgodę
  na uczestnictwo wyraża kierownik projektu.
 4. Uczestniczenia we wszystkich konferencjach, odczytach i wykładach organizowanych
  przez Uczelnię, o ile mają one charakter otwarty.
 5. Otrzymywania materiałów dydaktycznych przygotowanych przez prowadzącego zajęcia.
 6. Wyboru starosty grupy, który reprezentuje uczestników przed kierownikiem studiów
  podyplomowych, Dziekanem Wydziału oraz władzami Uczelni.
 7. Zgłaszania do kierownika studiów podyplomowych uwag i postulatów dotyczących
  programu studiów oraz realizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej.
 8. Konsultacji z prowadzącymi zajęcia w ramach zasad określonych dla danego programu
  studiów.

§ 23

Ujawnienie ocen egzaminacyjnych oraz innych informacji o uczestniku studiów podyplomowych
osobom trzecim lub instytucjom dla celów pozaszkolnych wymaga każdorazowej zgody uczestnika.

§ 24

Do obowiązków uczestnika studiów podyplomowych należy postępowanie zgodne z regulaminem
studiów podyplomowych, zawartą umową oraz regulaminem opłat. W szczególności uczestnik
zobowiązany jest do:

 1. Uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem studiów.
 2. Etycznego uzyskiwania zaliczeń i egzaminów w wyznaczonych terminach oraz
  przygotowywania prac zaliczeniowych i końcowych – jeśli przewiduje je program studiów
  – z poszanowaniem praw autorskich.
 3. Terminowego wnoszenia opłat za studia – zgodnie z regulaminem opłat, który określa
  opłaty za studia jak i opłaty dodatkowe.
 4. Przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni.
 5. Poszanowania mienia Uczelni, praw i obyczajów akademickich.
 6. Dbania o godność uczestnika studiów podyplomowych i dobre imię Uczelni.
 7. Przestrzegania zasad współpracy w grupie.

§ 25

Uczestnik studiów podyplomowych obowiązany jest powiadomić bezzwłocznie na piśmie Uczelnię o
każdej zmianie adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, nazwiska i imienia, telefonu
kontaktowego, adresu e-mail i innych danych osobowych wymaganych przez Uczelnię w związku z
prowadzoną dokumentacją studiów.

§ 26

Uczestnikowi studiów podyplomowych nie przysługuje prawo do:

 1. Posiadania legitymacji studenckiej.
 2. Świadczeń pomocy materialnej.

§ 27

Prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych wygasają w przypadku:

 1. Rezygnacji uczestnika ze studiów.
 2. Uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy uczestników.
 3. Ukończenia studiów.

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 28

 1. Uczestnik studiów podyplomowych zostaje skreślony z listy w przypadku:
  1) niepodjęcia studiów,
  2) rezygnacji ze studiów złożonej w formie pisemnej (oświadczenie),
  3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów w terminach określonych w
  umowie o świadczenie usługi edukacyjnej,
  4) nieuzyskania zaliczenia semestru lub całych studiów w określonym dla danych studiów
  terminie.
 2. Uczestnik studiów podyplomowych może zostać skreślony z listy w przypadku:
  1) trwającej co najmniej trzy miesiące po rozpoczęciu roku akademickiego
  nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
  2) przypisaniu sobie przez uczestnika studiów podyplomowych autorstwa istotnego
  fragmentu lub innych elementów cudzego utworu (plagiat) przy przygotowywaniu
  pracy zaliczeniowej lub końcowej,
  3) niepodpisania przez uczestnika studiów podyplomowych przedłożonej przez Uczelnię
  umowy o świadczenie usługi edukacyjnej,
  4) naruszenia powszechnie uznawanych wartości i reguł obyczajowości akademickiej, w
  tym zakłócania pracy wykładowcy oraz utrudniania innym uczestnikom studiów
  podyplomowych korzystania w pełni z realizowanego procesu dydaktycznego,
  5) naruszenia obowiązków uczestnika studiów podyplomowych określonych w § 24 ust. 4-
  7 niniejszego Regulaminu.
 3. Skreślenia z listy dokonuje Dziekan Wydziału na wniosek kierownika studiów
  podyplomowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 4. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne
  rozpatrzenie sprawy do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja
  Rektora jest ostateczna.
 5. Po skreśleniu z listy, uczestnik studiów zobligowany jest do rozliczenia się ze wszelkich
  zobowiązań wobec Uczelni.

WZNOWIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 29

 1. Osoba, która na mocy decyzji ostatecznej została skreślona z listy uczestników studiów
  podyplomowych, może wystąpić do Dziekana Wydziału o zgodę na wznowienie studiów.
 2. Uczestnik studiów podyplomowych wznawia studia na semestrze wyznaczonym przez
  Dziekana Wydziału, o ile studia zostały w danym roku akademickim uruchomione. Dziekan
  podejmując decyzję o wznowieniu studiów określa warunki, termin i sposób uzupełnienia
  przez uczestnika studiów podyplomowych ewentualnych różnic programowych,
  wynikających z programów studiów.
 3. Wznowienie studiów powinno nastąpić nie później niż 3 lata od daty skreślenia. Po upływie
  tego okresu Dziekan może odmówić wznowienia studiów podyplomowych.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 30

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych, wydawane w jednym egzemplarzu, które podpisuje Rektor.

§ 31

Ostateczną oceną studiów podyplomowych jest:

 1. W przypadku, gdy formą zaliczenia na studiach podyplomowych jest egzamin końcowy –
  ocena z egzaminu końcowego.
 2. W przypadku, gdy formą zaliczenia na studiach podyplomowych jest egzamin końcowy
  oraz praca podyplomowa – średnia arytmetyczna z ocen z pracy końcowej i egzaminu
  końcowego.
 3. W przypadku, gdy formą zaliczenia na studiach podyplomowych jest indywidualny
  projekt, test wiedzy i egzamin końcowy – średnia ocen z indywidualnego projektu (25%),
  testu wiedzy (25%) i egzaminu końcowego (50%).
 4. Ocena z egzaminu końcowego, o którym jest mowa w ust 1, 2, 3 nie może być niższa niż
  3,0.
 5. W przypadku, gdy średnia wskazana w ust. 2 i 3 nie jest liczbą całkowitą, stosuje się
  następujące zaokrąglenia:
  1) od 3,0 do 3,49 włącznie – ocena dostateczna,
  2) od 3,50 do 4,49 włącznie – ocena dobra.
  3) od 4,50 do 5,00 włącznie – ocena bardzo dobra.
  Przy czym zaokrąglenia, o których mowa w ust. 5, stosuje się z dokładnością do dwóch miejsc po
  przecinku.

§ 32

 1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów
  podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W razie utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uczelnia wydaje
  absolwentowi – na jego wniosek – duplikat świadectwa, stosując odpowiednie przepisy
  dotyczące dyplomów ukończenia studiów wyższych.

ZASADY FINANSOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 33

 1. Nauka w Uczelni na studiach podyplomowych jest odpłatna.
 2. Wysokość opłat za studia podyplomowe i zasady ich wnoszenia ustala Rektor.
 3. Warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa zawarta w formie pisemnej
  między Uczelnią a uczestnikiem studiów podyplomowych.
 4. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności Rektor może częściowo lub całkowicie
  zwolnić uczestnika studiów podyplomowych z obowiązku wniesienia opłaty, na pisemny
  wniosek zainteresowanego lub instytucji kierującej dana osobę na studia podyplomowe.
  Wniosek powinien być zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych i Dziekana
  Wydziału, na którym realizowane są studia.
 5. Wszystkie opłaty wnoszone są na konto Uczelni, którego numer uczestnik otrzymuje w
  trakcie procesu rekrutacyjnego i w zawartej umowie.
 6. Opłaty wpisowe i rekrutacyjne wniesione na konto Uczelni nie podlegają zwrotowi.
 7. Za wpłatę w terminie uznaje się wpłatę w pełnej wysokości, która wpłynie na konto Uczelni
  przed upływem terminu wpłaty. Jeśli termin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
  od pracy, termin uważa się za zachowany, jeżeli wpłaty wpłyną na konto Uczelni w pierwszy
  dzień roboczy przypadający po takim dniu.
 8. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni jest warunkiem wydania świadectwa
  ukończenia studiów podyplomowych.
 9. Studia podyplomowe mogą być finansowane lub dofinansowane przez podmioty zewnętrzne,
  w tym ze środków funduszy Unii Europejskiej. W takim przypadku wysokość opłat za studia
  ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów.
 10. Studia podyplomowe finansowane lub dofinansowane ze źródeł, o których mowa w ust. 9
  podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami
  stawianymi przy realizacji danego projektu, bądź jego dokumentacją konkursową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących przebiegu toku studiów
podyplomowych decyzję podejmuje Rektor.