studia-podyplomowe-online1

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE

Celem studiów jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnego doradcy zawodowego i personalnego, a w przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Adresatami studiów są:

 • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich,
 • nauczyciele, pedagodzy oraz wszyscy, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach, Urzędach Pracy, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, klubach pracy, CIZ-ach oraz ośrodkach młodzieżowych,
 • pracownicy lub kandydaci do pracy w agencjach doradztwa personalnego i działach HR.

Program studiów – DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki zawodowej i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego i personalnego przygotowują do pracy w charakterze:

 • doradcy zawodowego,
 • doradcy personalnego,
 • szkolnego doradcy kariery (tylko dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne), zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w:
  • ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  – tj. z dnia 10 marca 2023 r., Dz. U. z 2023, poz. 735
  • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. z dnia 6 kwietnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 890) z późn. zm.
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. z dnia 1 lipca 2020 r., Dz.U. 2020 poz. 1289).

Ponadto absolwent uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

1) do wytyczania ścieżek kariery zawodowej umiejętność swobodnego poruszania się na krajowym i europejskim rynku pracy,
2) analizy rynku pracy oraz zachodzących na nim procesów i kierunków zmian,
3) stosowania nowoczesnych metod pracy doradczej  i technik aktywnego poszukiwania pracy,
4) umiejętnego pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej,
5) skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a także sztuki przedstawiania, bronienia własnych poglądów oraz kreowania zachowań innowacyjnych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy andragogiki
 • Preorientacja zawodowa i doradztwo zawodowe
 • Zawodoznawstwo
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Podstawy psychologii
 • Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna
 • Etyka zawodowa
 • Osoba z niepełnosprawnościami na rynku pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Doradztwo personalne
 • Coaching kariery
 • Tworzenie planów kariery
 • Diagnozowanie predyspozycji i kompetencji zawodowych pracowników
 • Strategie podejmowania decyzji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i talentami w organizacjach
 • Prawo pracy
 • Nowoczesne metody rekrutacji
 • Budowanie efektywnych zespołów
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2000 zł (całość 6000 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 76 746 53 41