E-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Celem studiów jest nabycie przez absolwenta wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu elektronicznej administracji publicznej w Polsce. Absolwent będzie posiadał kompetencje do wykonywania wszelkich obowiązków związanych z posługiwaniem się systemami teleinformatycznymi wdrożonymi w organach (urzędach) administracji publicznej, jak i zarówno kompetencje do prowadzenia oraz zakończenia (wydania aktów administracyjnych) postępowania administracyjnego prowadzonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Adresatami studiów są:

 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • inne osoby zainteresowane zagadnieniem.

Program studiów – E-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Program obejmuje 190 godzin zajęć dydaktycznych. Realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Absolwent uzyska kompletną wiedzę w zakresie funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej w Polsce ujmowanej w płaszczyźnie ustrojowej, materialno-prawnej oraz procesowej. Absolwent posiądzie pogłębione – teoretyczne i praktyczne – umiejętności wykonywania obowiązków skorelowanych z wykorzystaniem baz danych, systemów teleinformatycznych, systemów kancelaryjnych, a także innych narzędzi teleinformatycznych
koniecznych do sprawnej komunikacji w relacji: organ – organ; organ – klient. Absolwent zdobędzie wiedzę niezbędną do prowadzenia postępowania administracyjnego oraz załatwiania spraw administracyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Absolwent zgłębi wszelkie procesy oraz procedury związane z zastosowaniem narzędzi informatycznych, służących załatwianiu spraw administracyjnych. Wiedza ta nie ograniczy się do zagadnień wyłącznie prawa administracyjnego (materialnego oraz procesowego), ale będzie obejmowała również sferę dziedzin nauk technicznych (informatycznych).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy prawne elektronicznej administracji publicznej w Polsce
 • Pojęcia (definicje) normatywne kreujące e-administrację w Polsce
 • Elektroniczne postępowanie administracyjne
 • Identyfikacja elektroniczna
 • ePUAP i inne platformy elektroniczne
 • Instrukcja kancelaryjna oparta o systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do zasobów informacyjnych administracji publicznej. Powtórne wykorzystanie informacji sektora publicznego
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne i przestępczość komputerowa
 • Dostęp do informacji publicznej

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2400 zł (całość 4800 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 76 746 53 41