GEOGRAFIA

usmiechnieta-blondynka-studiuje-w-domu

Adresatem studiów są

osoby legitymujące się ukończeniem  studiów magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Geografia na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Rekrutuj już teraz!

Celem studiów jest praktyczne, metodyczne oraz merytoryczne wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną do nauczania przedmiotu Geografia. W trakcie studiów Słuchacz zyskuje również kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.

Program studiów – GEOGRAFIA

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

Rekrutuj już teraz!
 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna
 • Geografia społeczno – ekonomiczna II – geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
 • Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
 • Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się
 • Geologia
 • Geografia regionalna z elementami geografii kultur
 • Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
 • Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Geografia krajobrazu
 • Kartografia i topografia
 • Teledetekcja i GIS
 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg

Rekrutuj już teraz!