dorywcza-ekipa-o-spotkaniu-na-temat-polityki-ekologicznej

GOSPODARKA ODPADAMI

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest wymagana do wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami, przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w warunkach gospodarki rynkowej, zapoznanie słuchaczy ze zmianami w stosowanych technologiach oraz w sytuacji wdrażania przepisów UE w dziedzinie ochrony środowiska.

Do kogo skierowany są studia Gospodarki i zarządzania odpadami?

 • absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnych kierunków,
 • pracownicy służb miejskich i komunalnych, pracownicy samorządów terytorialnych, nauczyciele,
 • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla oraz pracownicy realizujący zadania z zakresu gospodarki odpadami zatrudnieni w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach z branży wywozu i unieszkodliwiania odpadów, przedstawiciele samorządów gminnych i terytorialnych, przedstawiciele firm i zakładów działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnej, podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) wykonujących zadania w tej dziedzinie.

Program studiów – GOSPODARKA ODPADAMI

Program obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał ogólną, szczegółową i praktyczną wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi, będzie znał aktualny system prawny i administracyjny, dotyczący gospodarki odpadami, zarówno regionalny jak i krajowy, będzie posiadał wiedzę na temat zagrożeń związanych z brakiem spójnej i niewystarczająco dobrze zorganizowanej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie i na szczeblu administracyjnym, konsekwencji środowiskowych i prawnych zanieczyszczania gleb i wód odpadami. Ponadto, absolwent będzie mieć rozeznanie w zakresie różnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Wybrane zagadnienia z prawa krajowego i UE dotyczące gospodarki odpadami
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi
 • Gospodarka odpadami jako przedmiot finansowania
 • Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów
 • Monitoring w gospodarce odpadami
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko
 • Zajęcia terenowe (wizytacje nowoczesnych zakładów gospodarki odpadami)

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2500 zł (całość 5000 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 887 380 094