KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie pełnienia funkcji koordynatora dostępności, przygotowanie kadr administracji publicznej do spełnienia obowiązku nałożonego przez Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa nakłada na organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Studia adresowane są do:

 • pracowników podmiotów publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej i cyfrowej oraz przepisów prawa i dobrych praktyk z tego obszaru, a także osób świadczących na rynku tego typu usługi,
 • osób, które zajmują stanowiska koordynatorów/pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnościami (oraz pokrewnych) i chcą potwierdzić posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a także do osób, które chcą przekwalifikować się i podjąć pracę w tym obszarze.

Program studiów – KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Program obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych. Realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych (wykłady i ćwiczenia).

Studia podyplomowe dają absolwentowi perspektywę zatrudnienia w firmach i instytucjach objętych obowiązkiem zapewnienia dostępności dla osób z indywidualnymi potrzebami (podmioty publiczne, przedsiębiorstwa, w tym działające na rynkach regulowanych i świadczące usługi powszechne) oraz w podmiotach realizujących zadania publiczne. Absolwent będzie mógł zajmować m.in. stanowisko: pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, pełnomocnika ds. dostępności, koordynatora dostępności w organizacji itp.. Ponadto będzie gotowy do świadczenia samodzielnie tego typu usług na rynku.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Konwencja ONZ. Dyskryminacja
 • Orzecznictwo o niepełnosprawności
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Dostępność architektoniczna i audytowanie
 • Dostępność informacyjno-komunikacyjna i projektowanie uniwersalne i audytowanie
 • Dostępność cyfrowa oraz audyty dostępności cyfrowej
 • Dostępność w zamówieniach publicznych
 • Dostępność w zatrudnianiu, innowacyjne technologie, korzyści
  z zatrudniania osób z niepełnosprawnością
 • Dostępność w edukacji
 • Dostępność w wydarzeniach kulturalnych i sportowych
 • Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami
 • Sporządzanie planów poprawy dostępności
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2400 zł (całość 4800 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 76 746 53 41