MENEDŻER JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności menedżerskich podnoszących efektywność zarządzania i ukazanie dobrych praktyk.

Studia adresowane są do pracowników i kadry kierowniczej sektora publicznego (administracja rządowa i samorządowa), pracowników i kierowników przedsiębiorstw i spółek komunalnych, mieszkaniowych oraz wszystkich osób, które pragną się rozwijać i wiążą swoje plany zawodowe z sektorem publicznym.

Program studiów – MENEDŻER JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Absolwenci tych studiów dysponować będą umiejętnościami pozwalającymi na zarządzanie gospodarką lokalną, zdobędą wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania struktur władzy lokalnej oraz interpretowania przepisów regulujących system zamówień publicznych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele),raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

  • Specyfika zarządzania sektorem publicznym
  • Zarządzanie finansami publicznymi
  • Prawne zasady funkcjonowania administracji publicznej
  • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
  • Partnerstwa publiczno-prywatne i partycypacja społeczna
  • KPA, instrukcja kancelaryjna i dostęp do informacji publicznej

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2400 zł (całość 4800 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

  • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
  • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
  • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 76 746 53 41