ludzie-w-biurze

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KADRAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ADMINISTRACJI

Celem studium jest zdobycie lub ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera. Studia te będą także miały na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie trafności podejmowanych decyzji, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju określonej instytucji.

Adresatami studiów są menedżerowie, kierownicy i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi, osoby, które w przyszłości będą zarządzały pracownikami lub zamierzają stać się specjalistami działów personalnych, osoby, które zainteresowane są psychologicznymi aspektami zarządzania lub próbujące zgłębić m.in. takie zagadnienia jak: zarządzanie kompetencjami, nowoczesne systemy wynagrodzeń, zarządzanie projektami, szkoleniami, rekrutacja, ocenianie, rozwój i selekcja pracowników, aspekty z zakresu prawa pracy i organizacja funkcji personalnej.

Program studiów – NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KADRAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ADMINISTRACJI

Program obejmuje 174 godziny zajęć dydaktycznych. Realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Celem studiów jest przekazanie wartościowych umiejętności projektowania i
implementowania nowoczesnych narzędzi oraz kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources; Personalwesen).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Prawo pracy
 • Psychologia przywództwa
 • Zarządzanie strategiczne a zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Szkolenie i rozwój pracowników
 • Fundusz socjalny
 • Prowadzenie zebrań
 • Coaching i jego zastosowanie
 • Ocena potencjału kadrowego-zarządzanie karierami i kompetencjami
 • Polityka personalna a sukces przedsiębiorstwa
 • Komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna przedsiębiorstwa
 • Rekrutacja i adaptacja personelu
 • Kształtowanie systemów motywacyjnych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Okresowe oceny pracowników
 • Szkolenia- metody i techniki prowadzenia
 • Okresowe oceny pracowników
 • Naliczanie płac
 • Struktura i organizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
 • Elastyczne modele czasu i miejsca pracy
 • Umiejętności negocjacyjne, rozwiązywanie konfliktów i trening negocjacyjny
 • Rozumienie potrzeb pracowników i umiejętności postępowania z ludźmi
 • Rola i przedmiot zarządzania personelem w nowoczesnym systemie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Kierowanie zespołem

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2400 zł (całość 4800 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 76 746 53 41