koledzy-w-biurze-rozmawiaja-ze-soba-trzymajac-notebooka

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W FIRMIE O PROFILU GÓRNICZYM

Celem studiów jest zapoznanie i przygotowanie słuchacza do efektywnego zarządzania firmą, funkcjonującą w dynamicznie zmieniających się warunkach. Uczestnicy zdobędą gruntowną wiedzę, podpartą praktycznymi wskazówkami nowatorskich rozwiązań, które gwarantują organizacji osiągnięcie statusu nowoczesności. Słuchacze uzyskają kompetencje
z zakresu współczesnych trendów, metod i technik zarządzania oraz umiejętności menedżerskie niezbędne dla osób zarządzających firmami w turbulentnym otoczeniu.

Adresatami studiów są:

 • absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich,
 • obecni i przyszli menedżerowie,
 • pracownicy różnych szczebli zarządzania,
 • przedsiębiorcy,
 • osoby pragnące rozszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania.

Program studiów – NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W FIRMIE O PROFILU GÓRNICZYM

Program obejmuje 174 godziny zajęć dydaktycznych. Realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Absolwent posiada kompleksową znajomość procesów w kontekście zarządzania firmą o statusie nowoczesności. Aktualne wiadomości i zdobyte kompetencje w zakresie innowacyjnych metod zarządzania przełożą się na uzyskanie konkurencyjnej pozycji w różnych rodzajach działalności. Dzięki specjalistycznej wiedzy absolwent zdobędzie umiejętności będące szansą na znalezienie zatrudnienia, m.in. jako kadra zarządzająca. Absolwent będzie także przygotowany do podejmowania strategicznych decyzji w wielu obszarach zarządzania firmą.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Współczesne kierunki zmian w zarządzania firmą
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne
 • Ekonomika w górnictwie
 • Zintegrowane planowanie produkcji
 • Zarządzanie procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw
 • Przywództwo i kierowanie zespołem
 • Komunikacja korporacyjna
 • Etyka biznesu
 • Kompleksowe zarządzanie jakością
 • Zarządzanie wiedzą
 • CSR i zrównoważony rozwój
 • Strategie i techniki negocjacji
 • Marketing przyszłości
 • Istota i zasady tworzenia biznesplanu
 • Kompetencje menedżera w nowoczesnej organizacji
 • Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
 • Psychologia w procesie zarządzania
 • Coaching w biznesie
 • Podstawy eksploatacji złóż

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2250 zł (całość 4500 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 887 380 094