szczesliwy-mlody-biznesmen-kaukaski

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW RODO

Adresatami studiów są pracownicy i pracodawcy oraz urzędy administracji państwowej i samorządowej, związki zawodowe, a także osoby zamierzające specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Osoby, które są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych, za audyt danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w jednostce.

Program studiów – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW RODO

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy zawodowej, wymagającej stosowania przepisów dotyczących zasad ochrony danych osobowych. Na podstawie nabytej wiedzy, umiejętności i nabytych kompetencji, absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania przepisów RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, a także pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawowe akty prawa regulujące ochronę danych osobowych i dóbr osobistych
 • Ochrona danych osobowych w administracji państwowej
 • Ochrona dóbr osobistych człowieka
 • Pozycja prawna Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej
 • Podstawowe instytucje ochrony danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2200 zł (całość 4400 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 76 746 53 41