PRAWO PRACY W PRAKTYCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Celem studiów jest nabycie przez absolwenta wiedzy zakresu stosowania prawa pracy w administracji publicznej i samorządowej. Absolwent będzie posiadał kompetencje do zajmowania samodzielnego stanowiska w celu podejmowania decyzji w sprawach pracowniczych oraz do podejmowania decyzji w zakresie relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Adresatami studiów są:

 • absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, którzy chcieliby poznać przepisy prawa pracy oraz pogłębić posiadaną wiedzę,
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Program studiów – PRAWO PRACY W PRAKTYCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Absolwent uzyska kompletną wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu prawa pracy w administracji zarówno publicznej, jak i samorządowej. Zdobędzie pogłębioną teoretyczne i praktyczne umiejętność do zarządzania działami HR oraz innymi służbami pracowniczymi w organach administracji oraz współdziałania organizacyjnie ze stosownymi organami administracji publicznej i samorządowej. Wiedza ta nie ograniczy się do zagadnień prawa pracy regulowanych Kodeksem Pracy, lecz obejmie również sferę prawa pracy wynikającą z pragmatyk zawodowych, tj. szczegółowe regulacje dotyczące pewnych kategorii pracowników (np. urzędników samorządowych).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PRAWA PRACY

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy prawne zatrudnienia w administracje. Rodzaje zatrudnienia
 • Pragmatyki zawodowe
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników
 • Rodzaje umów u pracę
 • Dochodzenie praw pracowniczych na drodze sądowej
 • Uprawnienia związków zawodowych w administracji
 • Obowiązki pracodawcy administracji publicznej i samorządowej w zakresie BHP

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2200 zł (całość 4400 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 76 746 53 41