PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Celem studiów jest podniesienie szeroko rozumianych psychologicznych kompetencji słuchaczy niezbędnych w pracy na stanowiskach zarówno menedżerskich, jak i wykonawczych.

Studia adresowane są do aktualnej i przyszłej kadry kierowniczej, pracowników działów HR i marketingu oraz specjalistów przygotowujących informacje dla decydentów (specjalistów).

Podczas studiów słuchacze mają możliwość nabycia wiedzy i praktycznych kompetencji, dotyczących psychologicznych aspektów zarzadzania zasobami ludzkimi (dobór, ocena, rozwój zawodowy i motywowanie pracowników), podejmowania decyzji, pracy zespołowej, diagnozy kompetencji pracowników. Celem studiów jest również nabycie umiejętności diagnozy i analizowania takich zjawisk jak: zarządzanie pokoleniami, klimat i kultura organizacyjna, wybrane patologie organizacyjne.

Silny nacisk położono na analizę i wskazanie działań przeciwdziałających występowaniu sytuacji trudnych i patologii organizacyjnych. Większość zajęć ma charakter praktyczny i aktywny (warsztaty i konwersatoria).

Program studiów – PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Program obejmuje 145 godzin zajęć dydaktycznych. Realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Studia mają charakter doskonalący. Po ich ukończeniu, absolwent nabędzie podstawą wiedzę z zakresu psychologii kierownictwa i zarządzania oraz psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobędzie umiejętności stymulowania efektywności pracy zespołów, będzie przygotowany do pełnienia roli efektywnego lidera zespołów. Nabycie i doskonalenie kompetencji dotyczy także indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji
oraz rozwiązywania najważniejszych społecznych i organizacyjnych problemów firmy. Słuchacze poznają metody analizy i diagnozy takich procesów jak kultura i klimat organizacyjny, motywowanie pracowników oraz zarządzanie wiekiem (pokoleniami), zdobędą umiejętności rozpoznawania patologii organizacyjnych oraz metody zapobiegania tym patologiom. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane głównie na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli, przydatne są dla specjalistów HR, działów sprzedaży i marketingu.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Psychologia kierownictwa i przywództwa
 • Trening interpersonalny
 • Komunikacja z klientem
 • Dobór i ocena pracowników
 • Rozwój zawodowy i doskonalenie kadr
 • Techniki motywowania pracowników i zespołów
 • Doskonalenie pracy zespołowej
 • Sytuacje konfliktowe w organizacji i metody ich rozwiązywania (trening negocjacji)
 • Decyzje w zarządzaniu
 • Klimat i kultura organizacyjna- diagnoza i uwarunkowania
 • Psychologia konsumenta i reklamy
 • Zarządzanie pokoleniami w organizacjach
 • Patologie w organizacji, diagnoza i profilaktyka: wypalenie, zawodowe, mobbing, zachowania kontrproduktywne

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 2250 zł (całość 4500 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 887 380 094