mezczyzna-pozycja-przy-stacja-kolejowa-uzywac-telefon-komorkowego

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE TRANSPORTEM KOLEJOWYM

Celem studium jest zdobycie lub ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera. Studia te będą także miały na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie trafności podejmowanych decyzji, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju określonej instytucji.

Adresatami studiów są osoby zainteresowane nabyciem kompetencji zawodowych z obszaru logistyki i transportu kolejowego, zarówno obecnie pracujący w branży usług transportowych, jak i planujące rozwój kariery zawodowej w obszarach związanych z logistyką, transportem i kolejnictwem.

Program studiów – ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE TRANSPORTEM KOLEJOWYM

Program obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – praktycznych.

W programie kształcenia szczególną rolę kładzie się na aspekty związane z rozwojem roli transportu kolejowego w regionie Zagłębia Miedziowego, w którym rozwój infrastruktury kolejowej może być istotnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność nowych inwestycji przemysłowych oraz akceleratorem rozwoju gospodarczego regionu. Absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności niezbędne do zarządzania transportem kolejowym. Kompetencje absolwenta obejmować będą zarówno obszar organizacji transportu kolejowego i spedycji jak i obszar eksploatacji pojazdów szynowych i zachowania jakości. Wiedza absolwenta będzie obejmowała także zagadnienia z zakresu prawa i prowadzenia inwestycji kolejowych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się ONLINE w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Zarządzanie transportem i procesy transportowe
 • Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
 • Eksploatacja technicznych środków transportu
 • Zarządzanie jakością
 • Zintegrowane systemy transportowe
 • Optymalizacja funkcjonowania systemów transportowych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Finansowanie inwestycji w transporcie kolejowym
 • Prawo w transporcie kolejowym
 • Interoperacyjność kolejowych systemów transportowych
 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy w transporcie kolejowym

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 3000 zł (całość 6000 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 76 746 53 41