ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

wyszukiwanie-danych

Adresatami studiów

są absolwenci studiów magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne do sprawnego i twórczego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozwoju polityki oświatowej państwa oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Program studiów – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.
Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Realizowane przedmioty
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Elementy prawa samorządowego i gospodarczego
 • Finanse publiczne
 • Przywództwo edukacyjne w szkole
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
 • Zarządzanie jakością i nadzór pedagogiczny
 • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
 • Techniki pracy menedżera oświaty
 • Marketing edukacyjny
 • PR i promocja w placówkach oświatowych
 • Coaching i mentoring w oświacie

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 2200 zł (całość 4400 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • Rekrutacja elektroniczna
 • Złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Polkowice
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice