ZARZĄDZANIE W SPORCIE

Studia organizowane są wspólnie z klubem sportowym Zagłębie Lubin S.A. Patronat nad studiami objął Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Zajęcia realizowane będą w formie hybrydowej, z wykorzystaniem obiektów sportowych.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom unikatowej wiedzy w kontekście funkcjonowania organizacji sportowo-rekreacyjnych.  Uzyskane kompetencje, umiejętności oraz wiedza pozwolą absolwentom w efektywny sposób kierować klubami, instytucjami sportowymi oraz innymi organizacjami o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, a w szczególności do:

 • kadry zarządzającej organizacjami sportu oraz instytucjami sportowo-rekreacyjnymi, która chce zaktualizować swoją wiedzę z zakresu zarządzania,
 • osób zarządzających obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,
 • pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za rozwój sportowy i ofertę wypoczynkową lokalnej społeczności,
 • działaczy sportowych oraz aktualnych i byłych sportowców, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową w pionach zarządzających organizacjami sportowo-rekreacyjnymi.

Program studiów – ZARZĄDZANIE W SPORCIE

Program obejmuje 158 godzin zajęć dydaktycznych. Realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych – hybrydowo.

Absolwent studiów  posiada unikatową i aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania organizacjami sportowymi oraz instytucjami sportowo-rekreacyjnymi. Przy wykorzystaniu metod analizy, potrafi podejmować strategiczne decyzje oraz trafnie interpretuje i zarządza procesami gospodarczymi w sektorze sportu i rekreacji. Jest on również odpowiednio przygotowany do kierowania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych i instytucjach sportowo-rekreacyjnych. Skutecznie się komunikuje, potrafi budować wizerunek organizacji oraz zarządzać sytuacjami kryzysowymi.

Absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze:

 • managera klubu sportowego,
 • zarządzającego instytucjami sportowo-rekreacyjnymi,
 • eksperta, doradcy, konsultanta w zakresie rozwoju i zarządzania sportem oraz ofertą sportowo-rekreacyjną skierowana do lokalnej społeczności,
 • przedsiębiorcy na rynku sportowym.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w formie hybrydowej, raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi
 • Zarządzanie finansami w sporcie
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność sportowo-rekreacyjną
 • Zamówienia publiczne w kontekście polskich związków sportowych
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach sportowych
 • Modele biznesowe organizacji sportowych
 • Etyka w sporcie
 • Współpraca instytucji sportowych z administracją samorządową
 • Prawo a sport
 • Zarządzanie obiektami sportowymi
 • Zarządzanie kryzysami
 • Marketing w sporcie
 • Negocjacje i kierowanie zebraniami
 • Coaching i mentoring w sporcie

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 3000 zł (całość 6000 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 • złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice). 
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

ul. Skalniaków 6b, 59-101 Polkowice
Biuro Obsługi Studentów: tel. 887 380 094