biolog

BIOLOGIA

Adresatem studiów są

osoby legitymujące się ukończeniem studiów magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Biologia na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczowi aktualnej wiedzy z zakresu biologii, w szczególności zagadnień obejmujących poznanie zróżnicowanego świata żywego a także zrozumienia podstawowych procesów życiowych organizmu.

Program studiów – BIOLOGIA

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Wstęp do biologii
 • Anatomia i fizjologia organizmu człowieka
 • Dydaktyka biologii w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej
 • Podstawy biologii organizmów zwierzęcych
 • Podstawy biologii organizmów roślinnych
 • Rozwój biologiczny człowieka
 • Ekologia i ochrona zdrowia
 • Podstawy mikrobiologii
 • Immunologia
 • Podstawy genetyki i biotechnologii
 • Edukacja zdrowotna
 • Edukacja środowiskowa
 • Podstawy ewolucjonizmu
 • Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg