koledzy-z-ksiazkami

ETYKA

Adresatem studiów są

osoby legitymujące się ukończeniem  studiów magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Etyka na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Etyka. Poza uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz przygotowaniem merytorycznym, studia kształtują umiejętności metodyczne i doskonalą umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku nauczyciela.

Program studiów – ETYKA

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Etyka ogólna
 • Bioetyka
 • Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania etyki w szkole ponadpodstawowej
 • Neuroetyka
 • Człowiek w sferze godności osoby (etyka społeczna)
 • Człowiek w sferze wartości gospodarczych (etyka biznesu)
 • Synejdezjologia – nauka o sumieniu
 • Dydaktyka multimedialna etyki
 • Etyka życia seksualnego
 • Historia etyki
 • Prawa dziecka
 • Człowiek w perspektywie szczęścia
 • Etyka normatywna
 • Trening antydyskryminacyjny
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg