nauczyciel-prowadzacy-zajecia-z-jezyka-angielskiego

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Celem studiów

jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenia absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.

Studia podyplomowe z zakresu j. angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio/po zakończeniu studiów zdobytego certyfikatu językowego na poziomie B2.

Słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami – Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity – obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1207) zgodnie z § 11 ust. 4

Program studiów – JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym
 • Znajomość struktur gramatycznych
 • Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
 • Sprawność pisania (poziom elementarny)
 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III
 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego dziecka z dysleksją
 • Fonetyka – przykładowe techniki
 • Kształtowanie sprawności mówienia
 • Środki audiowizualne w nauczaniu j. angielskiego
 • Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg