dzieciak-pod-duzym-katem-pokazujacy-jej-rysunek-z-nauczycielem

JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Studia adresowane są

do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – wykazujących się podstawową znajomością języka niemieckiego. Studia przygotowują również do egzaminu na certyfikat Goethe-Zertifikat B2, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

Cel studiów podyplomowych: przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenia absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej.

Program studiów – JĘZYK NIEMIECKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym
 • Znajomość struktur gramatycznych
 • Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
 • Sprawność pisania (poziom elementarny)
 • Dydaktyka nauczania języka niemieckiego w przedszkolu
 • Dydaktyka nauczania języka niemieckiego w klasach I-III
 • Fonetyka – przykładowe techniki
 • Kształtowanie sprawności mówienia
 • Środki audiowizualne w nauczaniu j. niemieckiego
 • Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg