NEUROLOGOPEDIA 

Celem studiów na tym kierunku jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

Studia na specjalności Neurologopedia to szansa na podniesienie swoich umiejętności i wzbogacenie ich o dodatkowe, cenne kompetencje dla wszystkich osób, które ukończyły już studia wyższe (na stopniu magistra) i IV-semestralne studia podyplomowe na kierunku logopedia.

Program studiów – NEUROLOGOPEDIA

Za sprawą oferowanego przez nas wykształcenia znacznie zwiększysz swoje możliwości i znajdziesz się w komfortowej pozycji do zaplanowania własnej, pełnej sukcesów kariery zawodowej. Praca w najlepszych placówkach ochrony zdrowia czy oświatowych.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia, mają szerokie perspektywy na znalezienie zatrudnienia zapewniającego stabilność, wysokie zarobki i rozwój osobisty. Obecnie logopeda jest osobą niezbędną we wszystkich placówkach szkolno-wychowawczych, zwłaszcza w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Ponadto miejsca pracy dla neurologopedów czekają w ośrodkach opieki zdrowotnej i rehabilitacji, gdyż często osoby po różnego rodzaju wypadkach i urazach potrzebują pomocy w zakresie powrotu do pełnej sprawności także w tym zakresie.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.
Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 

 • Zaburzenia mowy pochodzenia korowego
 • Mowa osób po operacji usunięcia krtani
 • Afazja w ujęciu medycznym
 • Afazja diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy u pacjentów geriatrycznych. Diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy w uszkodzeniach neurologicznych
 • Psychiatria dziecięca
 • Podstawy psychiatrii
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Zaburzenia rozwojowe w obszarze funkcji poznawczych i mowy
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Diagnoza i terapia zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Diagnostyka i terapia osób  z dysfunkcją słuchu
 • Psycho- i neurolingwistyczne aspekty mowy
 • Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
 • Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy
 • Fizjoterapia kliniczna
 • Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologopedii
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Bez wpisowego!
Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 2400 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia br.

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg