uczniowie-omawiaja-obiekt-badania

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM

Studia adresowane są

do nauczycieli z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Program studiów – PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków
 • Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków
 • Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne
 • Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
  złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg