PEDAGOGIKA SPECJALNA – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

podyplomowe-1

Celem studiów

jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych oraz prowadzenie z uczniami (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych.

Słuchacze zapoznają się z możliwościami różnorodnych metod reedukacyjnych oraz budowaniu indywidualnych programów terapeutycznych.

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Program studiów – PEDAGOGIKA SPECJALNA – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka I
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych
 • Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Metoda Dobrego Startu
 • Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania
 • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
 • Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej
 • Praktyka II

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg