srednio-strzal-nauczyciela-czytajacego-dzieciom

PEDAGOGIKA SPECJALNA – TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia adresowane

do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela  i chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia terapii.

Absolwenci zyskują kompetencje do pracy terapeutycznej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych. Po ukończeniu studiów, absolwenci posiadają wiedzę  z zakresu  metod terapii zajęciowej i technik praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne.

Program studiów – PEDAGOGIKA SPECJALNA – TERAPIA ZAJĘCIOWA

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka I
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Rehabilitacja – zagadnienia ogólne
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu
 • Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
 • Diagnoza w terapii zajęciowej
 • Rehabilitacja w chorobach psychicznych
 • Ergoterapia
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
 • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
 • Metodyka pracy arteterapeuty
 • Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Metody i techniki terapii pedagogicznej

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg