dziecko-zdobywa-edukacje-w-domu

PEDAGOGIKA SPECJALNA – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Studia adresowane są

w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci
(w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia).

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego oraz kwalifikacji pedagogicznych.

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Program studiów – PEDAGOGIKA SPECJALNA – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk. Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka I
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
 • Diagnoza i terapia dysleksji
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Metodyka edukacji bazalnej
 • Metodyka stymulacji i integracji sensorycznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Metody i techniki terapii pedagogicznej
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne
 • Deficyty sensoryczne u dzieci
 • Dyspraksja i inne zaburzenia rozwou funkcji motorycznych u dzieci
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Tiki i zaburzenia obsesyjno- kompulsywne u dzieci
 • Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami
 • Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja
 • Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi
 • Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
 • Praktyka II

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 3600 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg