ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Adresatami studiów są

osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osoby, które zamierzają startować na stanowisko dyrektora w oświacie.

Studia mogą podjąć osoby, które uzyskały tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów.

Program studiów – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

CZAS TRWANIA I WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dwa semestry.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.
Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024, tj. październik 2023 r.

 • Zarządzanie jakością
 • Etyka zarządzania
 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Marketingowe przesłanki zarządzania
 • Wybrane problemy współczesnej edukacji
 • Placówka oświatowa a środowisko lokalne
 • Kierowanie zmianą
 • Administrowanie majątkiem placówki oświatowej(prawo gospodarcze)
 • Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
 • Nadzór pedagogiczny w szkole
 • Finanse szkoły
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
 • Kontrola zarządcza
 • Praktyka

PŁATNOŚCI ZA STUDIA

Opłata za jeden semestr wynosi 1200 zł (całość 2400 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

TERMINY

DO USTALENIA

 • rekrutacja elektroniczna
 • złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.
 • podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Brzeg
ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg